REFUND REQUEST FORM   

Dear Valued Customer,

Following the notice of closure of business operations announced on 31 January 2022, and our last day of operations is on 31 March 2022. To help ensure a smooth and swift refund process, please provide your information by completing the form below. We assure you that any personal information and documents you provide to us shall be kept strictly confidential.

If you have any questions regarding your refund or if you require our assitance, you may contact our Customer Service via Hotline 8350327 or via WhatsApp Helpline 8350329, available on:
Monday to Thursday : 8:00 am - 12:00 noon & 1:30 pm - 5:15 pm
Friday : 8:00 am - 11:45 am & 2:15 pm - 5:15 pm

Kepada Pelanggan yang dihormati,

Merujuk kepada notis pemberitahuan penutupan perniagaan yang telah diumumkan pada 31 Januari 2022, dan hari terakhir beroperasi ialah 31 Mac 2022. Untuk memastikan proses tuntutan bayaran balik berjalan dengan lancar, sila berikan maklumat awda dengan mengisi borang berikut. Kami akan memastikan bahawa segala maklumat peribadi dan dokumen-dokumen yang awda berikan kepada kami akan disimpan secara sulit.

Jika awda memerlukan sebarang bantuan atau petanyaan mengenai tuntutan bayaran balik, sila hubungi wakil perkhidmatan pelanggan kami melalui Hotline 8350327 atau melalui WhatsApp Helpline di 8350329 pada:
Isnin - Khamis : 8:00 pagi - 12:00 tengahari & 1:30 petang - 5:15 petang
Jumaat : 8:00 pagi - 11:45 pagi & 2:15 petang - 5:15 petang

1) Full Name / Nama lengkap :
2) Contact No. / Nombor yang boleh dihubungi :
3) IC or Passport No. / Nombor Kad Pengenalan atau Passport yang sah :
4) Email Address / Alamat Emel :
5) Kristal Astro Account No. or SmartCard No. / Nombor Akaun atau SmartCard (Kad Pintar) Kristal Astro :
Account number can be found on your bill statement and SmartCard number is the 12 digits number printed at the back of your SmartCard / Nombor akaun Kristal Astro boleh diperolehi di dalam bil penyata dan Nombor Kad Pintar Kristal Astro dengan 12 digit ada tertera pada belakang Kad Pintar
6) Please upload Photo of valid ID or Passport / Sila muatnaik (upload) gambar Kad Pengenalan atau Pasport yang sah :
Add file
7) Please upload selfie photo with ID or Passport / Sila muatnaik (upload) selfie awda dengan memegang Kad Pengenalan atau Pasport yang sah :
Add file
8) Preferred refund method / Pilihan untuk menerima tuntutan bayaran balik :
Please select your preferred Incomm Branch / Sila pilih Cawangan Incomm pilihan awda :
Name (as appears on passbook or monthly statement) / Nama (seperti yang tertera pada buku simpanan atau penyata akaun bulanan) :
Bank Account No. / Nombor Akaun Bank :
Please upload image of bank details (account holder’s name and account number) shown on your passbook or monthly statement for verification purposes / Sila muatnaik (upload) gambar butiran bank awda (nama pemilik akaun dan nombor akaun) yang tertera pada buku simpanan atau penyata akaun bulanan untuk tujuan pengesahan.
Add file
9) If you wish to appoint a representative to act on your behalf, the Authorization Letter PDF is available for download here. Please print, fill in the required information and sign. After completion, take picture of the signed Authorization Letter and click the button below to upload / Jika awda ingin melantik wakil untuk bertindak bagi pihak awda, Surat Kebenaran PDF tersedia untuk dimuat turun di sini. Sila cetak, isi maklumat yang diperlukan dan tandatangani. Selepas selesai, ambil gambar Surat Kebenaran yang telah ditandatangani dan klik butang di bawah untuk memuat naik.
Add file
Submit
Clear